Sąlygos ir taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. STYLE INN internetinės parduotuvės (toliau – PARDUOTUVĖ) taisyklės (toliau – TAISYKLĖS) taikomos klientui teikiant užsakymą STYLE INN parduotuvėje.

2. STYLE INN turi teisę koreguoti PARDUOTUVĖS TAISYKLES. Klientui apsiperkant PARDUOTUVĖJE, taikomos TAISYKLĖS, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą STYLE INN, jeigu jis nėra susipažinęs su PARDUOTUVĖS TAISYKLĖMIS. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su TAISYKLĖMIS ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą TAISYKLĖMIS paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai TAISYKLIŲ, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu STYLE INN, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis PARDUOTUVĖS TAISYKLĖMIS.

4. STYLE INN atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su PARDUOTUVĖS TAISYKLĖMIS, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš STYLE INN parduotuvės, turi užsiregistruoti www.styleinn.lt internetinėje svetainėje – įvesti savo registracijos vardą ir slaptažodį. STYLE INN patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti STYLE INN informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti pristatymui būtini duomenys. STYLE INN patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. STYLE INN įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus STYLE INN partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas STYLE INN parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes STYLE INN parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, STYLE INN atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su TAISYKLĖMIS, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant STYLE INN parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. STYLE INN patvirtina, jog siekia naudoti tinkamiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas, apsilankęs PARDUOTUVĖS internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. STYLE INN patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo STYLE INN parduotuvėje būdų (plačiau – IV taisyklių skyriuje).

4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš siųsdamas užsakymą STYLE INN. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su STYLE INN parduotuvės TAISYKLĖMIS. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su PARDUOTUVĖS TAISYKLĖMIS, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas STYLE INN. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna STYLE INN. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir STYLE INN yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai STYLE INN gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, STYLE INN sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.

7. STYLE INN gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš PARDUOTUVĖS pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir STYLE INN vykdymo pradžios momentu.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas STYLE INN duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis PARDUOTUVĖS TAISYKLĖMIS, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės PARDUOTUVĖJE.

2. STYLE INN nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekių, pateiktų PARDUOTUVĖJE, spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą PARDUOTVĖJE, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos PARDUOTUVĖJE ir užsakyme nurodomos Litais ir Eurais su PVM.

5. STYLE INN parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, klientas sutinka pirmiausia nedelsdamas pranešti apie tai telefonu STYLE INN, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl STYLE INN ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. STYLE INN per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. STYLE INN įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. STYLE INN įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus. Dėl užsakymo įvykdymo galimybių klientas informuojamas pagal prekių aprašą ir pristatymo terminus.

6.2. STYLE INN įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. STYLE INN neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, kad klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame STYLE INN.

6.3.Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, STYLE INN įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes STYLE INN priimtinu būdu: naudodamasis savo banku internete.

2. Pateikęs užsakymą jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsdamas, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik STYLE INN gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti, išskyrus prekes, siūtas pagal individualų užsakymą.

2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo priima prekę). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos;

e) nepažeista, nepakitusi originali pakuotė (pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu);

f) pilna prekės komplektacija;

g) nenuimtos prekės etiketės.

Klientas, grąžindamas prekes, visai atvejais, privalo pateikti STYLE INN prekių įsigijimo dokumentus.

4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001-07-07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės: a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai; b) kūdikių drabužėliai; c) siųti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai; d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai; e) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas klientui užpildžius nustatytą formą STYLE INN internetiniame puslapyje arba elektroniniu paštu info@styleinn.lt, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, klientas privalo sumokėti STYLE INN tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą STYLE INN banko sąskaitą.

7. Tais atvejais, kai STYLE INN neturi pakeitimui tinkamų daiktų, klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios TAISYKLIŲ dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, klientui negrąžinamos.

9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

10. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu, paštu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui adresu Mindaugo g.23a, Vilnius.

 

VII. Prekių pristatymas

1. STYLE INN įsipareigoja prekes pristatyti klientui pagal atskirų prekių pristatymo terminus, nurodytus prekių aprašymuose. Kartu klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti ar būti nebegalimas dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, STYLE INN įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja užsakydamas prekes nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti STYLE INN pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos STYLE INN internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos Venipak arba DPD. Prekės pristatomos su klientu suderintu laiku.

5. STYLE INN visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.

6. Klientas privalo nedelsiant informuoti STYLE INN elektroniniu paštu: c) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos; d) visais atvejais nedelsiant informuoti STYLE INN, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nevisas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės. Iliustruoti tai nuotraukomis.

7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, STYLE INN atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo nulemti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai STYLE INN.

VIII. Komentarų skelbimas

1. Visas komentarų skelbimų Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja STYLE INN. Bet koks komentaro skelbimas STYLE INN elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis STYLE INN nustatytomis komentarų skelbimo taisyklėmis.

2. STYLE INN visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų skelbimo taisykles. Kartu STYLE INN pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose paskelbtus komentarus savo nuožiūra.

3. Kiekvienas asmuo, skelbdamas savo komentarą STYLE INN elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

IX. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai STYLE INN turi būti teikiami elektroniniu paštu info@styleinn.lt arba telefonu Nr. 868676606.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir STYLE INN vyksta valstybine kalba.

Loading...